Miljöpolicy

Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar också efter att minska förbrukningen av kemikalier.

 • Vi följer gällande miljölagstiftning
  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
 • Vi utbildar
  • Vi har som ambition att utbilda personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi följer upp vår påverkan
  • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp. Detta ska vi utföra genom miljöutredning samt uppföljningar av dessa.
 • Vi ställer miljökrav
  • Vi ställer miljökrav på kunder och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vi återvinner
  • Vi återvinner och källsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.